ТЕРЕНСКА РЕВИЗИЈА

Вршиме ревизија на проектите за градење на градби според закон, заради потврдување на усогласеноста на проектите со одредбите од законот, стандардите и нормативите за проектирање и техничките прописи за градење соодветно со овластувања

ОСИГУРАЈТЕ СЕ ЗА ГРАДБАТА

Секој еден проект до изградба е подложен на задолжителна ревизија.

РЕВИЗИЈАТА КАКО ВАЖЕН ДЕЛ

Ја врши во правно лице кое е регистрирано во Централниот регистар за вршење на соодветна дејност кое поседува лиценца.

Ревидент со дозвола

Ревидентот ревизијата ја врши во правно лице кое е регистрирано во Централниот регистар за вршење на соодветна дејност и кое поседува лиценца за ревизија на проектна документација.

Ревидентот не смее

Ревидентот не може да врши ревизија на проектна документација за градба која во целина или во нејзини одделни делови е изработена од правното лице каде што тој е вработен.

Јасно издефинирајте и артикулирајте се во врска со вашата градба… Искористете ја ревизијата!

-Unknown